ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

Του Γιώργου Τοζίδη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ*
1889 : Λειτουργεί ο πρώτος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) της Γενικής Εταιρείας Εργολήψεων στην Αθήνα.
1889 – 1927 : Δημιουργία πολλών μικρών ιδιωτικών ή δημοτικών σταθμών παραγωγής Η/Ε σε αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
1927 : Ο αγγλικός όμιλος Power and Traction Finance Company Ltd αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση της Αθήνας και αργότερα ιδρύει την Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών – Πειραιώς (Η.Ε.Α.Π.).
1950 : Ιδρύεται (07.08.1950) η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και υπογράφεται σύμβαση με την αμερικανική εταιρία Ebasco για την ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού συστήματος παραγωγής Η/Ε. Οι αμερικανοί αντικαθιστούν τους άγγλους και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
1951-1955 : Οι πρώτοι σταθμοί παραγωγής περιλαμβάνουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Αλιβερίου και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Λούρου, Άγρα και Λάδωνα καθώς και την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς και διανομής.
1956 : Με το νόμο 3523/1956 η Δ.Ε.Η. ορίστηκε ως ο μοναδικός φορέας για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση αυτόν το νόμο επιτεύχθηκε η κρατικοποίηση όλων των επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε που ολοκληρώθηκε το 1968.
1970 : Ολοκληρώνεται το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.
* Τα περισσότερα στοιχεία αντλήθηκαν από το άρθρο «Ενέργεια: Διασώζοντας τη μνήμη μιας δημόσιας εταιρείας» της Μ. Μαυροειδή στην Κ.Ε./28.04.2013.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ιδρύθηκε το 1950 ως κρατική επιχείρηση παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα.
Το 1999, με τον Ν. 2773/1999 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία και με βάση το καταστατικό της (Προεδρικό Διάταγμα 333/2000) έχει διάρκεια 100 έτη (από 01.01.2001). Τον Δεκέμβριο του 2001 έγινε η εισαγωγή της εταιρίας στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου μειώθηκε σε 51% με σταδιακές πωλήσεις μετοχών (2001 – 2003) που απέφεραν συνολικά έσοδα 1,4 δις ευρώ. Εάν παρέμενε το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου στο 100% τα έσοδα από τα μερίσματα μέχρι το 2011 θα ανέρχονταν σε 1,1 δις ευρώ (βλέπε και σχετικό πίνακα για τον κύκλο εργασιών και τα καθαρά κέρδη της εταιρίας τη δεκαετία 2003 – 2012).
Ο Όμιλος, παράγει ηλεκτρική ενέργεια (H/E) από τους 63 ιδιόκτητους σταθμούς παραγωγής της Μητρικής Εταιρείας και από τους επιπλέον 46 σταθμούς που ανήκουν στην 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μέσω δικτύου υψηλής τάσης, μήκους περίπου 12.178 χιλιομέτρων (που ανήκει στην
κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»(ΑΔΜΗΕ) και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ιδιόκτητου δικτύου διανομής (μέση και χαμηλή τάση), μήκους 231.200 χιλιομέτρων περίπου. Ο λιγνίτης που αναλώνεται στους λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής της
Μητρικής Εταιρείας εξορύσσεται σε σημαντικό ποσοστό από τα ιδιόκτητα λιγνιτωρυχεία της.
Ο Όμιλος έχει επίσης εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών μεταφοράς μήκους 1.900 χιλιομέτρων περίπου επί των γραμμών μεταφοράς, αστικό υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών μήκους 200 χιλιομέτρων περίπου και υποβρύχιο δίκτυο οπτικών ινών 17 χιλιομέτρων.
Μέτοχοι της εταιρίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό 51,12%) με το υπόλοιπο ποσοστό να ανήκει σε χιλιάδες μικρομετόχους και μόνο το επενδυτικό κεφάλαιο του εξωτερικούSilchester International Investors LLP διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.
Οικονομικά στοιχεία
(σε εκατομμύρια ευρώ)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
2003
3.882
362
2004
4.095
293
2005
4.290
135
2006
4.787
22
2007
5.154
222
2008
5.801
(305)
2009
6.030
693
2010
5.809
557
2011
5.513
(148)
2012
5.985
31
ΣΥΝΟΛΟ
51.346
1.862
Η προετοιμασία της εταιρείας για την ιδιωτικοποίησή της επηρεάζει σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, την τιμολογιακή πολιτική (βλέπε σχετικό κείμενο παραπλεύρως) όσο και την απασχόληση και τις αποδοχές των εργαζομένων. Το 2007 ο όμιλος της Δ.Ε.Η. απασχολούσε 24.602 εργαζομένους και το 2012 ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε 20.030. Μόνο το 2012, οι αποδοχές των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 150,7 εκατομμύρια ευρώ.
Τα αποτελέσματα της Δ.Ε.Η. επηρεάστηκαν τη διετία 2011 – 2012 από :
1. από το τέλος ρύπων, την επιβολή ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και το μαζούτ και από τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους και
2. την αύξηση των πιέσεων στη ρευστότητά της που είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού και την επιβάρυνσή της με επιπλέον τόκους. Τα επιτόκια δανεισμού της επιχείρησης χαρακτηρίζονται ληστρικά (κινούνται άνω του 8%), επιδοτώντας ουσιαστικά τα κέρδη των δανειστριών τραπεζών,
Οι πιέσεις στη ρευστότητα της εταιρείας προέρχονται από :
1. το χρέος των ιδιωτών προμηθευτών που ανέστειλαν τη λειτουργία τους,
2. το ότι η Δ.Ε.Η. λειτούργησε ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου για τους πελάτες των εναλλακτικών προμηθευτών που χρεοκόπησαν,
3. τη σημαντική αύξηση των καθυστερημένων οφειλών των πελατών της και
4. τη σημαντική επιβάρυνση από την αύξηση του ειδικού τέλους στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.Η.
Καταναλωτές υψηλής τάσης (ενεργοβόρες βιομηχανίες, μεγάλες επιχειρήσεις)
293,8 εκατ. ευρώ
Καταναλωτές μέσης τάσης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεσαίες επιχειρήσεις, Δημόσιο)
211,1 εκατ. ευρώ
Καταναλωτές χαμηλής τάσης* (νοικοκυριά, καταστήματα, Δημόσιο)
766,3 εκατ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ**
1.271,2 εκατ. ευρώ
* Από τη χαμηλή τάση χρέη 246,7 εκατ. ευρώ έχουν οι οικιακοί καταναλωτές, 226 εκατ. ευρώ οφείλουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, 40,6 εκατ. ευρώ οι αγρότες και 17 εκατ. ευρώ οι βιομηχανίες.
** Στα 170 εκατ. ευρώ φτάνουν τα χρέη από καταναλωτές στους οποίους η Δ.Ε.Η. έχει κόψει το ρεύμα (εξοχικές κατοικίες, ακατοίκητα σπίτια, εταιρείες που έκλεισαν αλλά και νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς).
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΤΙΜΗ Η/Ε ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τιμή της KWh για οικιακή χρήση στη χώρα μας, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι, αυξήθηκε από το 2001 μέχρι το 2012 κατά 90% (από τα 0,0564 ευρώ στα 0,1065 ευρώ), ποσοστό που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
Παρ’ όλα αυτά, η τιμή της KWh, ακόμη και αν συμπεριληφθούν οι φόροι, παραμένει σήμερα από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. (0,12 ευρώ), όταν ο μέσος όρος είναι 0,18 ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στον έλεγχο της αγοράς Η/Ε από την κρατική Δ.Ε.Η. και είναι ένας από τους λόγους που επιδιώκεται η ιδιωτικοποίησή της. Εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης θα επιδιωχθεί μέσω της αύξησης της τιμής της Η/Ε να βρεθούν τα κεφάλαια με τα οποία οι ιδιώτες θα προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι αυξήσεις στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. από το 2010 μέχρι σήμερα (πηγή : ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ).
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010
Αυξήσεις λόγω ρήτρας καυσίμου :
0,22 ευρώ /1000 KWh στην υψηλή τάση
0,23 ευρώ /1000 KWh στη μέση τάση και
0,24 ευρώ/1000 KWh στη χαμηλή τάση
Μάρτιος 2010
Αύξηση του Φ.Π.Α. από 9% σε 10%
Μάιος 2010
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 5 ευρώ ανά 1000 KWh για οικιακή και δημόσια χρήση και 2,5 ευρώ ανά 1000 KWh για επιχειρηματική χρήση
Μάιος 2010
Τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) 0,50 ευρώ ανά 1000 KWh
Ιούνιος 2010
Αύξηση του τέλους Α.Π.Ε. από 0,3 σε 5,57 ευρώ η MWh για βιομηχανίες και εμπορικούς πελάτες
Ιούλιος 2010
Αύξηση του Φ.Π.Α. από 10% σε 11%
Αύξηση των χρεώσεων για τη χρήση του δικτύου διανομής κατά 15% στη μέση και κατά 7% στη χαμηλή τάση
Δεκέμβριος 2010
Αύξηση κατά 2,65% στο τέλος Α.Π.Ε. που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις
Ιανουάριος 2011
Αύξηση του Φ.Π.Α. από 11% στο 13%
Αυξήσεις κατά 13,7% των οικιακών τιμολογίων
Ιανουάριος 2013
Μεσοσταθμική αύξηση κατά 8,8% των τιμολογίων
Η ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η/Ε ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ…
Στη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή πολιτική μεταξύ των τομέων δράσης της Ε.Ε. Προβλέπεται, επίσης, η προώθηση της δημιουργίας διευρωπαϊκών δικτύων ενεργειακών υποδομών.
Στη συνέχεια, το 1995, εκδίδεται η Λευκή Βίβλος στην οποία συμπεριλαμβάνεται κεφάλαιο για την ενεργειακή πολιτική στην Ε.Ε. και τίθενται ως βασικοί στόχοι η ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η προστασία του περιβάλλοντος.
Στις 05.03.2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε, σε ένα κείμενο 95 σελίδων, την απαίτησή της από την Ελλάδα για «δικαιότερη» πρόσβαση των ιδιωτικών εταιριών σε νέα κοιτάσματα λιγνίτη με ταυτόχρονη παραχώρηση αδειών για μονάδες παραγωγής Η/Ε και παράλληλο αποκλεισμό της Δ.Ε.Η. Εναλλακτικά προτεινόταν η παραχώρηση ισχύος από τη λιγνιτική παραγωγή.
Τον Μάρτιο του 2009, η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. λαμβάνει αποφάσεις για την απορρύθμιση της αγοράς Η/Ε και εκδίδεται η οδηγία 2009/72/ΕΚ που «επιβάλλει» τον διαχωρισμό των δικτύων από τις παραγωγικές μονάδες για να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή τους. Δύο χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 2011, υιοθετείται το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο για την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε στην Ε.Ε. Μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Γερμανίας και της Γαλλίας, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη – μέλη να διατηρήσουν την κυριότητα των δικτύων μεταφοράς Η/Ε και φυσικού αερίου υπό τον όρο ότι θα υπόκεινται σε εξωτερική εποπτεία.
Βασικός στόχος όλων των σχεδίων ιδιωτικοποίησης, που προτάθηκαν μετά το 2009, είναι το άνοιγμα της παραγωγής Η/Ε από λιγνίτη καθώς είναι μακράν ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής Η/Ε. Συγκεκριμένα προτάθηκαν :
1. Παραχώρηση δικαιωμάτων σε λιγνιτωρυχεία (Δράμα, Ελασσόνα, Βεγόρα). Εγκαταλείφθηκε μετά τις κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών που αντέδρασαν στην προοπτική εκχώρησης δημόσιου πλούτου σε ιδιώτες.
2. Ενοικίαση τριών λιγνιτικών Σ.Π. Η/Ε ισχύος 900MW για δεκαπέντε έως είκοσι έτη. Η παραπάνω ρύθμιση παρότι είχε συμπεριληφθεί ως υποχρέωση στο πρώτο μνημόνιο δεν υλοποιήθηκε λόγω ασυμβατότητας με τη στρατηγική μείωσης της χρήσης λιγνίτη για την παραγωγή Η/Ε.
3. Διάθεση στη διεθνή αγορά συμβάσεων ανταλλαγής ενέργειας (swaps), με τη διάθεση Η/Ε παραγόμενης από Σ.Π. της Δ.Ε.Η. με καύσιμο το λιγνίτη με αντάλλαγμα προς τη Δ.Ε.Η. τη διάθεση Σ.Π. Η/Ε ίσης αξίας σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. Απορρίφθηκε διότι θα μείωνε την αξία της Δ.Ε.Η. ενόψει της ιδιωτικοποίησης.
Το «Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δ.Ε.Η.», που δημοσιοποιήθηκε στις 15.05.2013 αποσκοπεί, σύμφωνα με τους εμπνευστές του, στο συμφέρον των καταναλωτών, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ελάφρυνση των φορολογουμένων και τη μεγιστοποίηση οφελών για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Το σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα :
1. Τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Α.Δ.Μ.Η.Ε. που είναι 100% θυγατρική της Δ.Ε.Η. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής της Δ.Ε.Η., ώστε ο επενδυτής να αποκτήσει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα τη διοίκηση της εταιρίας. Η Δ.Ε.Η. θα δεσμευθεί συμβατικά για τη διάθεση στον επενδυτή και του επιπλέον ποσοστού έως 51%. Η Α΄ φάση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2014.
2. Τη δημιουργία νέας, βιώσιμης και ανταγωνιστικής εταιρίας στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της Δ.Ε.Η. και ανάλογο ποσοστό της εμπορικής δραστηριότητας. Στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρίας θα περιλαμβάνονται και ορυχεία λιγνίτη ενώ θα προβλέπεται και η ισότιμη (με τη Δ.Ε.Η.) πρόσβαση σε αποθέματα. Στο σχέδιο προβλέπεται ότι θα διασφαλισθεί η απασχόληση όσων εργάζονται στις μονάδες που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία και θα μεταφερθεί σε αυτήν ανάλογο μέρος των υποχρεώσεων. Αυτές οι δύο δεσμεύσεις εκτιμάται ότι δύσκολα θα γίνουν αποδεκτές από τους επενδυτές αλλά και από τους πιστωτές της νέας εταιρίας. Οι περισσότερες δανειακές συμβάσεις περιέχουν ρήτρες που οδηγούν στην καταγγελία του δανείου και καθιστούν άμεσα απαιτητό το ποσό, σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης και την οικονομική κατάστασή της. Επίσης υπάρχουν ρήτρες που συνδέονται με τον έλεγχο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας.
Η Β΄ φάση προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015.
3. Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων θα διατεθεί προς πώληση ποσοστό 17% από το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχει το ελληνικό δημόσιο και έχει, ήδη, μεταβιβαστεί στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Χωρίς τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και έχοντας απολέσει το 30% του παραγωγικού δυναμικού, η ιδιωτικοποίηση της «μικρής» Δ.Ε.Η. θα γίνει έναντι ευτελούς ανταλλάγματος.
Είκοσι χρόνια πειραματικής πραγματικότητας της απορρύθμισης των αγορών ενέργειας στις κυριότερες οικονομίες του πλανήτη απέδειξαν ότι αποτελεί μύθο η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Ενδεικτικά αναφέρονται : το σκάνδαλο της Enron, στις Η.Π.Α., η συμπαιγνία των ολιγοπωλίων που προκάλεσε την καταστροφική κρίση στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ταblack out στη Βραζιλία, στην Κεντρική Ευρώπη αλλά και στη Νέα Υόρκη. Στη χώρα μας είχαμε ήδη την εμπειρία της δόλιας χρεοκοπίας των εναλλακτικών προμηθευτών Η/Ε που επιβάρυναν το ελληνικό δημόσιο και τη Δ.Ε.Η.
Επίσης, είναι πρόσφατες οι κινητοποιήσεις των πολιτών της Βουλγαρίας ενάντια στις μεγάλες αυξήσεις στην τιμή της Η/Ε που είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης. Οι περισσότερες πολιτείες των Η.Π.Α. ουσιαστικά έχουν αναστείλει την απορρύθμιση της αγοράς Η/Ε ενώ ανάλογες τάσεις επικρατούν και στην Ευρώπη (π.χ. επιστροφή σταθμών παραγωγής και δικτύων Η/Ε στους δήμους, στη Γερμανία).
Ενδεικτικό στοιχείο για τον τρόπο τιμολόγησης των ιδιωτικών εταιρειών πώλησης Η/Ε προκύπτει από μελέτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που συνέκρινε τα τιμολόγια που χρεώνουν η Δ.Ε.Η. και οι ιδιώτες προμηθευτές. Στις χαμηλές καταναλώσεις, μέχρι και 900KWh, η Δ.Ε.Η. εμφανίζεται να είναι φθηνότερη, ενώ είναι ακριβότερη 8-12 ευρώ το τετράμηνο σε υψηλότερες καταναλώσεις (π.χ. 1400 KWh το 4μηνο).
Γιατί πρέπει να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Η.;
1. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και σε αυτό πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Μόνο μια κρατική Δ.Ε.Η. που θα λειτουργεί κάτω από κοινωνικό και εργατικό έλεγχο μπορεί να εξασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε νοικοκυριού να μη μένει χωρίς ρεύμα και θέρμανση με τη δωρεάν παροχή μιας βασικής ποσότητας ενέργειας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
2. Γιατί θα χαθεί το πιο βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα.
3.  Γιατί η ιδιωτικοποίηση της παραγωγής Η/Ε σημαίνει την απώλεια της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s