ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ερανιστής : ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΖΙΔΗΣ

 

Στο τεύχος του «ΑΝΤΑΙΟΥ» με αριθμό 3 που εκδόθηκε στις 24.06.1945 δημοσιεύθηκε απόσπασμα του βιβλίου του καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Α. Αγγελόπουλου με τίτλο «Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος». Ο Άγγελος Αγγελόπουλος ανήκε στην κεντροαριστερά, διετέλεσε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Ε.Α.Μ. (Π.Ε.Ε.Α.) και, μετά την κατοχή, υφυπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ. Παπανδρέου. Το 1946 απολύθηκε από το πανεπιστήμιο και κατέφυγε στο εξωτερικό από όπου επέστρεψε το 1959 για να παραιτηθεί το 1967 διαμαρτυρόμενος για τη χούντα. Την περίοδο 1974 – 1979, διετέλεσε διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και το 1976 εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Η ανάγκη ενός πολυετούς οικονομικού σχεδίου. Τα πενταετή σχέδια.

 

«Η σωστή κι’  αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την κατάρτιση κι εκτέλεση ενός πολυετούς οικονομικού σχεδίου. Με την κατάρτιση ενός μακροχρονίου προγράμματος παραγωγικής εργασίας, που θα περιλαβαίνει όλους τους οικονομικούς κλάδους, θα μπορέσουμε ν’  αξιοποιήσουμε τις παραγωγικές πηγές του τόπου και ν’  αυξήσουμε την παραγωγή και το εισόδημα της χώρας κι έτσι να βελτιώσουμε και ν’  ανυψώσουμε το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων…

»Πρέπει όλα τα τμήματά του να είναι τμήματα ενός συνόλου, να βρίσκουνται πλαισιωμένα μέσα σε μια σχεδιασμένη οικονομία, σ’  ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο. Γιατί το σχέδιο δε διαγράφει μόνο αόριστες επιθυμίες, αλλά καθορίζει συγκεκριμένη  β ο ύ λ η σ η, με συγκεκριμένα χρονικά όρια…

»Η εφαρμογή ενός τέτοιου οικονομικού σχεδίου  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  ορισμένους βασικούς όρους, που οι κυριότεροι απ’  αυτούς είναι οι εξής :

α) Ύ π α ρ ξ η   κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Υ π η ρ ε σ ί α ς  Σ χ ε δ ί ο υ  κ α ι  σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ, που θα έχει ως σκοπό την κατάρτιση και παρακολούθηση του οικονομικού σχεδίου. Η Υπηρεσία αυτή που θα είναι ένα είδος Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, διαφορετικά οργανωμένου απ’  το σημερινό, θ’  αποτελείται από ειδικούς όλων των κλάδων : οικονομολόγους, τεχνικούς, γεωπόνους, χημικούς κλπ., θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της οικονομικής ζωής και θα καταρτίζει το γενικό σχέδιο καθώς και τα ειδικότερα κατά κλάδους και κατά χρονικά διαστήματα…

»β) Α ν ά λ ο γ ο  σ ύ σ τ η μ α  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς, ανταποκρινόμενο προς το περιεχόμενο της «Λ α ϊ κ ή ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς», όπου τα κλειδιά της οικονομικής ζωής, καθώς είναι οι μεγάλες Τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν πάρει τη μορφή ιδιωτικού μονοπωλίου, θα έχουν κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ι η θ ε ί  και θα βρίσκουνται στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις θα παραμείνουν ιδιωτικές, θα λειτουργούν όμως μέσα στα πλαίσια του οικονομικού πλάνου…

»γ) Α ν ά λ ο γ η  ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  δ η μ ο σ ί ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  κ α ι  τ η ς

ι δ ι ω τ ι κ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς. Είναι επόμενο, ότι για την επιτυχία του οικονομικού σχεδίου πρέπει να έχουμε και ανάλογη οργάνωση των υπηρεσιών του Κράτους, ώστε να μπορεί το Κράτος να καθοδηγεί και να ελέγχει την Οικονομία και ανάλογη οργάνωση της ιδιωτικής οικονομίας…

»Αυτές είναι οι  τ ρ ε ί ς  βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου παραγωγικής εργασίας για κάθε Χώρα και ειδικότερα για την Ελλάδα».

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s