Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Του Γιώργου Τοζίδη

 

Παρότι βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ελάχιστη συζήτηση διεξάγεται για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 στις χώρες της ευρωζώνης. Η στήλη θα καταγράψει την εξέλιξη των σημαντικών οικονομικών μεγεθών των χωρών του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία), της Ιρλανδίας, της Γερμανίας αλλά και της ευρωζώνης και των Η.Π.Α. όπως αυτά καταγράφονται στην τελευταία έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. (διαθέσιμη στο www.oecd.org).

 

Η εξέλιξη του Α.Ε.Π. (% μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος):

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Ελλάδα -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -7 -3,9 -0,3 1,9
Ισπανία 0,9 -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,0 1,5
Πορτογαλία 0,0 -2,9 1,9 -1,3 -3,2 -1,4 1,1 1,4
Ιταλία -1,2 -5,5 1,7 0,6 -2,4 -1,8 0,5 1,1
Ιρλανδία -2,2 -6,4 -1,1 2,2 0,2 -0,3 1,9 2,2
Γερμανία 0,8 -5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 1,9 2,1
Ευρωζώνη 0,2 -4,4 1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,2 1,7
Η.Π.Α. -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,9 2,6 3,5

*Προβλέψεις Ο.Ο.Σ.Α.

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

1. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ευρωζώνης που κατέγραψε αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης του Α.Ε.Π. κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2013 και η μόνη χώρα που, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ο.Ο.Σ.Α., θα έχει αρνητικό πρόσημο και το 2014.

2. Σε καμία από τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου δεν καταγράφηκε σωρευτική μείωση μεγαλύτερη του 10% (ούτε και στην Ιρλανδία).

3. Παρά την αύξηση του Α.Ε.Π. της Γερμανίας, η στασιμότητα του Α.Ε.Π. της ευρωζώνης είναι αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και η σύγκριση με την εξέλιξη του Α.Ε.Π. στις Η.Π.Α. αποδεικνύει ότι υπήρχε και άλλος δρόμος για την αντιμετώπιση της κρίσης.

 

Η εξέλιξη του δείκτη ανεργίας (% του εργατικού δυναμικού):

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Ελλάδα 7,7 9,5 12,5 17,7 24,2 27,3 27,1 26,7
Ισπανία 11,3 18 20,1 21,6 25 26,4 25,4 24,4
Πορτογαλία 7,6 9,5 10,8 12,7 15,6 16,3 15,1 14,8
Ιταλία 6,8 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 12,8 12,5
Ιρλανδία 6,0 12,0 13,9 14,6 14,7 13 11,4 10,4
Γερμανία 7,5 7,8 7,1 6 5,5 5,3 5 4,9
Ευρωζώνη 7,5 9,4 10 10 11,2 11,9 11,7 11,4
Η.Π.Α. 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,5 6

*Προβλέψεις Ο.Ο.Σ.Α.

 

 

Από την εξέλιξη του δείκτη ανεργίας παρατηρείται ότι:

1. Στη χώρα μας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό αύξησης του δείκτη (355%). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας είναι περίπου ίδιο με αυτό της ευρωζώνης, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας και σαφώς χαμηλότερο από αυτό της Ισπανίας. Αντίθετα, το 2013 η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία.

2. Παρά το γεγονός ότι προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής εφαρμόσθηκαν και σε Ιρλανδία και Πορτογαλία, η αύξηση της ανεργίας σε αυτές τις χώρες ήταν σαφώς μικρότερη από ό,τι στη χώρα μας.

3. Η μόνη χώρα στην οποία καταγράφηκε μείωση του δείκτη ανεργίας ήταν η Γερμανία παρότι το 2008 ο σχετικός δείκτης κινείτο στα επίπεδα του μέσου όρου της ευρωζώνης.

 

Η εξέλιξη του δημοσιονομικού ισοζυγίου (% Α.Ε.Π.):

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Ελλάδα -9,9 -15,6 -11,0 -9,6 -8,9 -12,7 -2,5 -1,4
Ισπανία -4,5 -11,1 -9,6 -9,6 -10,6 -7,1 -5,5 -4,5
Πορτογαλία -3,7 -10,2 -9,9 -4,3 -6,5 -5,0 -4 -2,4
Ιταλία -2,7 -5,4 -4,4 -3,6 -2,9 -2,8 -2,7 -2,1
Ιρλανδία -7,4 -13,7 -30,6 -13,0 -8,1 -7,0 -4,7 -3,1
Γερμανία -0,1 -3,1 -4,2 -0,8 -0,1 0,0 -0,2 0,2
Ευρωζώνη -2,1 -6,3 -6,2 -4,1 -3,7 -3,0 -2,5 -1,8
Η.Π.Α. -7,2 -12,8 -12,2 -10,7 -9,3 -6,4 -5,8 -4,6

*Προβλέψεις Ο.Ο.Σ.Α.

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων υλοποιήθηκε με διαφορετικές ταχύτητες:

1. Στην Ελλάδα καταγράφηκε ο ταχύτερος ρυθμός μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι το 2014 ο σχετικός δείκτης να κινείται στο μέσο όρο της ευρωζώνης και το 2015 να είναι μικρότερος (!). Η ραγδαία μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος συνδέεται άμεσα με την ανθρωπιστική κρίση στην πατρίδα μας.

2. Η ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θετικών ρυθμών ανάπτυξης στις Η.Π.Α. καταρρίπτει τον νεοφιλελεύθερο μύθο ότι ελλείμματα και ανάπτυξη δεν μπορούν να συνυπάρχουν.

 

(Συνεχίζεται)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s