ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Των Δέσποινας Χαραλαμπίδου – Γιώργου Τοζίδη

Η υλοποίηση της βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής στη χώρα μας είχε πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις στο χώρο των εργασιακών δικαιωμάτων με τις αλλεπάλληλες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων που εγκαινιάστηκαν με την ψήφιση του Ν. 3899/2010 και συνεχίστηκαν και εντάθηκαν με την ψήφιση των Ν. 4024/2011, Ν. 4046/2012 και την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 6/28.02.2012. Με την ψήφιση των παραπάνω νόμων επιτεύχθηκε η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την κατάργηση σειράς εργατικών δικαιωμάτων (μονομερής προσφυγή στη μεσολάβηση και τη διαιτησία, μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων κ.ά.). Τα συμβαλλόμενα μέρη οδηγούνται, πλέον, σε νέες ισορροπίες για την ανανέωση των συμβάσεων, με τον επαναπροσδιορισμό των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργασίας με τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες.

Η μελέτη των Χρ. Ιωάννου και Κ. Παπαδημητρίου με τίτλο «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012» κατέγραψε τις αρνητικές μεταβολές και τις συνέπειες που είχαν στους όρους αμοιβής της εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις.

Continue reading

Advertisements